Wei-Yin Chen Bateador vs Estad. Pitcheo

 Wei-Yin Chen vs.