Albanese analiza como perdió Toulouse

play
Albanese analiza como perdió Toulouse (3:13)

Rugby Albanese analiza Ospreys Toulouse (3:13)