GANADOChaz RoeC. Roe(1-1)1.0 IP, 0 ER, 1 K, 0 BB
PERDIDOChad SobotkaC. Sobotka(0-2)0.0 IP, 4 ER, 0 K, 2 BB

Braves
Braves - Alta 1°

Rays
Rays - Baja 1°

Braves
Braves - Alta 2°

Rays
Rays - Baja 2°

Braves
Braves - Alta 3°

Rays
Rays - Baja 3°

Braves
Braves - Alta 4°

Rays
Rays - Baja 4°

Braves
Braves - Alta 5°

Rays
Rays - Baja 5°

Braves
Braves - Alta 6°

Rays
Rays - Baja 6°

Braves
Braves - Alta 7°

Rays
Rays - Baja 7°

Braves
Braves - Alta 8°

Rays
Rays - Baja 8°

Braves
Braves - Alta 9°

Braves
Braves - Alta 4°

Rays
Rays - Baja 4°

Braves
Braves - Alta 6°

Braves
Braves - Alta 7°

Rays
Rays - Baja 7°

Rays
Rays - Baja 8°